ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

1. Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Олімпіада).

2. Положення про Олімпіаду розроблене відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 21.12.2016 № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 січня 2017 року № 16/29884.

3. Основними завданнями Олімпіади є виявлення і заохочення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.

4. Олімпіада за окремими предметними галузями проводиться у два тури - дистанційний та очний. 
Факультет/інститут зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до проведення очного туру Олімпіади повідомити навчальні заклади середньої та професійної (професійно-технічної) освіти сіл та селищ щодо проведення Олімпіади.

5. Організаційними і координаційними органами Олімпіади є: оргкомітет, журі, секції і предметно-методичні комісії.
Оргкомітет здійснює організаційне забезпечення проведення Олімпіади. Оргкомітет забезпечує прозорість проведення Олімпіади і захист прав учасників. Очолює оргкомітет голова. Склад оргкомітету (голова і два члени оргкомітету) затверджує ректор. 
Апеляційні комісії та їх склад утворюються рішенням голови оргкомітету Олімпіади та затверджуються ректором.
Журі здійснює методичне забезпечення проведення Олімпіади і оцінювання очного туру. Журі розробляє характеристику завдань та критерії оцінювання очного туру Олімпіади. Журі очолює голова – проректор з наукової роботи. Склад журі за поданням факультетів/інститутів та за погодженням з оргкомітетом затверджує ректор.
Секції є комплексними і створюються за окремими предметними галузями: з математики, фізики, хімії, географії, біології.
Секцію за окремою предметною галуззю очолює голова, який призначається з числа деканів, директорів / заступників деканів, заступників директорів. До складу секцій входять члени: по одному представнику з числа науково-педагогічних працівників тих факультетів / інститутів, на які поширюється дія цього Положення і відповідно до Додатку 1.
Склад секцій за поданням факультетів/інститутів та за погодженням з головою журі затверджує ректор.
Предметно-методичні комісії створюються для складання завдань дистанційного і очного турів. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається. 
До складу предметно-методичних комісій входять фахівці відповідної галузі. Комісія складається з п'яти осіб за квотою не менше одного представника з числа науково-педагогічних або наукових працівників факультетів / інститутів відповідно до Додатку 1.
Склад предметно-методичних комісій за поданням факультетів/інститутів та за погодженням з головою оргкомітету затверджує ректор.

6. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в рік проведення Олімпіади. 

7. Учасники Олімпіади мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до оголошення остаточних підсумків. 

8. Дистанційний тур. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на вебсайті відповідного факультету/інституту, та розв'язують їх в спосіб, який визначено умовами проведення дистанційного туру відповідного факультету/інституту.
Дистанційний тур проводиться кожним факультетом/інститутом окремо відповідно до предметної галузі. Завдання, критерії оцінювання, умови отримання рекомендації до очного туру, строки проведення дистанційного туру, умови надсилання виконаних завдань мають бути розміщені на сайті відповідного факультету/інституту. Прийом та розгляд завдань дистанційного туру відбувається в період з 10 січня до 15 березня поточного року. 
Результати дистанційного туру затверджуються протоколом, який підписує голова відповідної секції і голова журі. 
Апеляції на результати дистанційного туру не приймаються і не розглядаються у зв’язку з тим, що оцінка за тур носить кваліфікаційний характер (допущений до очного туру/не допущений до очного туру).
Результати дистанційного туру з повідомленням про допущення/не допущення до очного туру по кожній секції окремо оприлюднюються на вебсайті відповідного факультету/інституту та приймальної комісії (vstup.knu.ua) не пізніше 31 березня поточного року.

9. Очний тур. Графік проведення очного туру затверджується ректором Університету і оприлюднюється на вебсайті приймальної комісії (https://vstup.knu.ua) не пізніше 31 березня поточного року. Проведення очного туру відбувається в період з 5 квітня по 15 травня поточного року.
Результати очного туру затверджуються протоколом, який підписує голова відповідної секції, голова журі та голова оргкомітету. 
У разі виникнення питань щодо правильності та об'єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після очного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяву до апеляційної комісії та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до оголошення остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. 
Строки подання апеляції на результати очного туру – 4 дні після оприлюднення результатів на вебсайті факультету/інституту. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
Учасникам очного туру Олімпіади нараховуються додаткові бали до одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90% балів в очному турі. 
Результати очного туру з повідомленням про отримання/не отримання додаткових балів до відповідного сертифіката ЗНО по кожній секції окремо оприлюднюються на вебсайті приймальної комісії https://vstup.knu.ua не пізніше 25 травня поточного року.

10. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням очного туру Олімпіади, для чого Київський національний університет імені Тараса Шевченка створює належні умови. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення. 
 

Додаток 1

Перелік олімпіад відповідно до предметної галузі:

з математики:

 • механіко-математичний факультет
 • факультет інформаційних технологій
 • факультет комп’ютерних наук і кібернетики
 • факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем

з фізики:

 • фізичний факультет
 • факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем
 • Інститут високих технологій
 • ННІ «Інститут геології»

з хімії:

 • хімічний факультет
 • Інститут високих технологій

з географії:

 • географічний факультет
 • ННІ «Інститут геології»

з біології:

 • ННЦ «Інститут біології та медицини»
 • Інститут високих технологій

Додаток 2

Освітні програми спеціальностей, на які поширюється дія

Положення про Всеукраїнську олімпіаду

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Факультет/інститут Спеціальність Освітня програма
Механіко-математичний факультет 014.04 Середня освіта (Математика) Математика
Механіко-математичний факультет 111 Математика Математика
Механіко-математичний факультет 111 Математика Комп’ютерна математика
Механіко-математичний факультет 111 Математика Комп’ютерна механіка
Механіко-математичний факультет 112 Статистика Статистика
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики 124 Системний аналіз Системний аналіз
Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
Факультет інформаційних технологій 172 Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології
Географічний факультет 014.07 Середня освіта (Географія) Географія
Географічний факультет 103 Науки про Землю Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі
Географічний факультет 103 Науки про Землю Метеорологія
Географічний факультет 103 Науки про Землю Управління та екологія водних ресурсів
Географічний факультет 103 Науки про Землю Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування
Географічний факультет 106 Географія Природнича географія
Географічний факультет 106 Географія Економічна географія
Географічний факультет 106 Географія Урбаністика та міське планування
Географічний факультет 106 Географія Геоморфологія та природопізнавальний туризм
Географічний факультет 106 Географія Транскордонне екологічне співробітництво
Географічний факультет 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
ННІ "Інститут геології" 103 Науки про Землю Геологія та менеджмент надрокористування
ННІ "Інститут геології" 193 Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна
ННІ "Інститут геології" 193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології
ННЦ "Інститут біології та медицини" 091 Біологія Біологія
ННЦ "Інститут біології та медицини" 101 Екологія Екологія
ННЦ "Інститут біології та медицини" 206 Садово-паркове господарство Ландшафтний дизайн та озеленення
Інститут високих технологій 091 Біологія Біологія (високі технології)
Хімічний факультет 102 Хімія Хімія
Інститут високих технологій 102 Хімія Хімія (високі технології)
Фізичний факультет 104 Фізика та астрономія Астрономія
Фізичний факультет 104 Фізика та астрономія Фізика
Фізичний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Оптотехніка
Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем 105 Прикладна фізика та наноматеріали Електроніка та інформаційні технології в медицині
Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем 105 Прикладна фізика та наноматеріали Еконофізика
Інститут високих технологій 105 Прикладна фізика та наноматеріали Нанофізика та комп’ютерні технології
Інститут високих технологій 171 Електроніка Електроніка (високі технології)