Питання та відповіді

Загальні питання

Бакалавр

Магістр

ОПС Фаховий молодший бакалавр

Аспірантура (ад'юнктура)

Загальні питання

Якщо Ви не знайшли відповідь на своє запитання у Правилах прийому або у цьому розділі, надішліть повідомлення за допомогою контактної форми (розділ Контакти у головному меню) або зателефонуйте за номерами +38 (044) 521-35-61, 239-31-08, 239-32-63 (підготовче відділення)

Вся інформація про вступ у поточному році викладена у "Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році", які можна знайти у розділі " Основне для вступу" -> "Правила прийому" -> Додатково інформацію розміщено у відповідних розділах: "Бакалавр", "Магістр", "Аспірантура та докторантура"

Згідно з Правилами прийому, вступник має особисто подати документи для участі в конкурсі (або для зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вартість контрактної форми навчання на 2020/2021 н.р можна знайти на сайті Приймальної комісії у розділі "Основне для вступу".

З метою ознайомлення майбутніх вступників зі структурними підрозділами Київського національного університету імені Тараса Шевченка організовуються Дні відкритих дверей. Графік Ви можете знайти за посиланням https://vstup.univ.kiev.ua/dni-vidkrytykh-dverei . У разі, якщо День відкритих дверей вже відбувся, можете ознайомитися з інформацією про факультети/інститути Університету на сайтах відповідних підрозділів. Сайт Університету http://www.knu.ua/ua/departments, рубрика «Факультети, інститути, підрозділи».

Умови переведення/поновлення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка регламентовані Порядком поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі-Порядок), з яким Ви можете ознайомитись тут: http://vstup.knu.ua/userfiles/files/instruction.pdf Згідно з п.14 р.І цього Порядку переведення здобувачів вищої освіти (крім переведення на наступні курси або зміни джерела фінансування), а також поновлення до складу здобувачів вищої освіти осіб, які були відраховані з Університету чи з інших акредитованих ЗВО, здійснюється виключно під час літніх або зимових канікул. Для переведення/поновлення необхідно звернутися безпосередньо на факультет, на який Ви плануєте переводитися чи поновлюватися, і проконсультуватися про можливість такого переведення/поновлення (необхідно вияснити академічну різницю, наявність вакантних місць, тощо).

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначено у Додатку 2.1., для здобуття освітнього ступеня магістра у Додатках 2.2. та 3.1. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році. Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом до Інституту післядипломної освіти визначено в Додатках 4.1 та 4.2 Правил прийому.

Порядок проведення творчих конкурсів визначено у Додатку 2.8. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році. Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання розробляються і затверджуються не пізніше 31 березня 2021 року. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Інституту журналістики http://journ.knu.ua в розділі "Інформація для абітурієнтів".

Державне замовлення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка оприлюднюється на сайті Приймальної комісії у розділі "Основне для вступу" - > Державне замовлення.

Бакалавр

Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра визначено у § 2 Розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви в електронній формі, крім визначених нижче у цьому пункті випадків. Заяви у паперовій формі подають вступники лише у таких випадках: • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного з сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою відповідно до цих Правил прийому; • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил; • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; • у разі подання іноземного документа про освіту; • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. Детальна інформація - § 3 розділу ІІ Правил прийому.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість заяв (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць. Отже, при визначенні пріоритету, абітурієнт має керуватися не ймовірним проходженням на ту чи іншу спеціальність, а своїм бажанням вчитися на ній.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти визначено у Додатку 2.4. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році (https://vstup.univ.kiev.ua/rules).

Згідно з п.2.§ 4.1. Розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Статистику за 2020 рік Ви знайдете на сайті Підготовчого відділення в рубриці "Абітурієнту"- > статистика вступу - > статистика подання заяв, вартість навчання та прохідні бали: http://pv.univ.kiev.ua/?page_id=395

Порядок організації конкурсного відбору вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра визначено § 4.2. розділу ІІ Правил прийому.

Магістр

Відповідно до п.2 § 1 Розділу ІІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» приймаються особи, які виконали вимоги медичних ліцензійних іспитів «Крок».

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань. Терміни, порядок прийому заяв та документів, форми вступних випробувань до магістратури визначено у розділі ІІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань: ЄВІ 2020-2021 років, ЄФВВ 2021 року.

ОПС Фаховий молодший бакалавр

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2021 році розміщено на сайті Приймальної комісії в розділі "Основне для вступу" - > "Правила прийому".

Аспірантура (ад'юнктура)

Ознайомитися з Правилами прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2021 році можна за посиланням: http://asp.univ.kiev.ua/index.php/aspirantura-vstup