Найпоширеніші запитання


https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2020/bakalavr-2020